homecontacteer ons
sectionale poorten
automatisatie
kantelpoorten
voorzetrolluiken
PRIVACY

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking
BVBA Tom Van Meir neemt uw rechten bij gegevensbescherming ernstig. In dit document legt BVBA Tom Van Meir uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van BVBA Tom Van Meir op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is BVBA Tom Van Meir-Bolderikstraat 6-9140 Temse -BE0892 686 446
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen via mail naar info@vanmeir-poorten.be
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt BVBA Tom Van Meir gegevens?
BVBA Tom Van Meir verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor werken (nieuwbouw, renovatie, enz). Deze activiteiten vatten we samen onder noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.
Bent u leverancier/onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersdaministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.
Verder verwerken wij uw gegevens , als klant of als leverancier/onderaannemer, bij het opmaken van facturen en andere beokhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt BVBA Tom Van Meir
Het gaat over gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedreijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van uw architect of andere partijen waar u mee samenwerkt. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.
Van leveranciers/onderaannemers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Hoe verzamelt BVBA Tom Van Meir uw gegevens?
Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dit via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers/onderaannemers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf. Waar wij uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door BVBA Tom Van Meir
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over levernciers/onderaannemers en voor de verwerking “boekhouding”.
Wanneer de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, door u bijvoorbeeld een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leverancierbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers/leveranciers/onderaannemers waarop wij een beroep doen, zij het altijd onder onze controle.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten
U kan de gegevens die wij over u verwerken streeds inkijken en indien nodig laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het om dit aan te vragen via info@vanmeir-poorten.be of vanmeir.poorten@gmail.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop BVBA Tom Van Meir uw gegevens verwerkt kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (
www.privacycommission.be) Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
BVBA Tom Van Meir behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Bolderikstraat 2 - 9140 Temse • Tel 03 774 43 59 • Fax 03 744 00 27 • email info@vanmeir-poorten.be